Stichting Nederlands Venetië Comité

Op initiatief van de heer G. Metzelaar werd op 11 december 1973 te Amsterdam een stichting opgericht onder de naam Stichting Nationaal Comité Nederland, in 1993 te Den Haag gewijzigd in Stichting Nederlands Venetië Comité (SNVC).

Bestuursleden van het eerste uur waren de heren:
T. Tromp (directeur Philips), voorzitter
G. Metzelaar, secretaris
W.Ch.J.M. van Lanschot, penningmeester

Later traden toe als voorzitter de ex-ambassadeurs van Nederland in Italië de heren H. Boon en mr. W. Baron van Pallandt.

Doel

De “Stichting Nederlands Venetië Comité” heeft statutair als doel:

a) het in Nederland stimuleren en coördineren van activiteiten die leiden tot het uitvoeren van projecten in de stad Venetië in het bijzonder met betrekking tot behoud van objecten van culturele en/of kunsthistorische waarde;
b) het onderhouden van de geëigende internationale contacten in verband met het sub a) bepaalde met name met soortgelijke buitenlandse rechtspersonen en comités en met lokale instellingen en autoriteiten in Venetië;
c) het inzamelen van gelden in Nederland voor het onder a) genoemde streven hetwelk met name kan geschieden door daartoe de vereniging “De Poorters van Venetië” bij deze inzameling te betrekken.

Het stichtingsbestuur onderhoudt de contacten in Venetië en kiest en begeleidt de door de Vereniging en de stichting te financieren restauratieplannen in de stad.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41200198.

Pietro Torta-prijs

In 1994 viel ons comité de eer te beurt om te worden gekozen voor de prestigieuze 21e Pietro Torta-prijs, een belangrijke Italiaanse erkenning voor de door ons geleverde meerjarige restauratie-inspanningen aan de San Zaccaria-kerk.

Eerdere bestuursleden

 • Prof. dr. B.J.H. Aikema (Hoogleraar aan de Università degli Studi di Verona)
 • Mevrouw J.W.M.C. Bennink-Wierts (Voorzitter Genootschap Nederland-Italië)
 • Mevrouw dr. H.A. van den Berg-Noë (Wetenschappelijk hoofdmedewerkster Kunsthistorisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht)
 • Drs. Th. Coppes
 • Drs. R.R. de Haas, (Rijksinspecteur van Roerende Monumenten)
 • Mevrouw P.A. Hengeveld-Brand
 • Mevrouw mr. M.C.J. Holl- Veldhuyzen van Zanten
 • Drs. B.J.E.M. de Hoog (Directeur Centrale Directie Internationale Betrekkingen Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen)
 • Mr. R. Hotke (Directeur Generaal voor Culturele Zaken van het Ministerie van C.R.M.)
 • Ir. J. van de Kerk (Oud Directeur Generaal Rijkswaterstaat)
 • Gustav Leonhardt (dirigent, musicoloog, klavecinist en organist)
 • Dr. S.H. Levie (directeur Rijksmuseum)
 • Ir. W.A. Raaijmakers
 • J. Rutgers (Fondation Européenne de la Culture)
 • Prof. dr. R.W. Scheller (Kunsthistorisch Instituut UvA)
 • Mevrouw drs. J.F. Schouwenaar-Franssen (Voorzitter van de Nederlandse Afdeling van de Gemengde Commissie ter uitvoering van het Nederlands Italiaans Cultureel Verdrag
 • Drs. G. Strasser (Secretaris Nationale UNESCO Commissie Centrale Directie Internationale Betrekkingen Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen)
 • Mevrouw drs. M. van Suchtelen- van Hattum
 • Prof. dr. H. Schulte Nordholt (Nederlands Instituut te Rome)
 • F. Tunnissen (directeur Unesco Nederland)
 • Drs L. De Mas
 • Drs. M. van Hove
 • Mevrouw Drs. M.E.E. Bolten
 • Mevrouw C.G.M. van Haersma Buma
 • I. De Lorenzo
 • Mevrouw Drs. F. Brom – de Jonge Oudraat

Jaarverslagen